Pravila nagradne igre

1. člen – Organizator nagradne igre
Organizatorji nagradne igre je podjetje Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec, Dragomelj 44a, 1230 Domžale, DŠ: SI10696954, (v nadaljevanju organizator), ki je tudi upravljavec zbirke osebnih podatkov nagradne igre.

2. člen – Osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri
Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s.p.-ji v akciji ne morejo sodelovati. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki sprejmejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro, sprejema pravila nagradne igre in se z njimi strinja. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali so-organizatorja nagradne igre ali njihovi ožji družinski člani.
V primeru, da v nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, je sodelovanje takšne osebe v nagradni igri veljavno le pod pogojem, da osebo v nagradni igri zastopa njen starš oziroma zakoniti zastopnik.

3. člen – Način sodelovanja v nagradni igri
Sodelovanje v nagradni igri je možno preko Facebook strani organizatorja.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre in izjavlja, da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne igre.

4. člen – Žrebanje nagrad

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat. Vsak oddan komentar istega udeleženca se šteje kot ena udeležba. Komentiranje iste objave z večimi komentarji se šteje kot ena udeležba.
Nagrad ni mogoče zamenjati za gotovino ali drug dobitek.
Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani organizatorja, dne
Nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na Facebook strani Svet zdravja – Fizioterapija Zrnec ter se šteje, da s sprejemom teh pravil izjavljajo, da za to ne bodo zahtevali nobenega nadomestila.
Odločitev komisije pri žrebanju je dokončna in nepreklicna, pritožba na rezultate ni mogoča.
Nagrajenec mora za prevzem nagrade posredovati svoje ime, priimek, točen naslov, rojstni datum in davčno številko v petih delovnih dneh od objave nagrajenca na elektronski naslov svetzdravja@gmail.com.

5. člen – Nagrade

6. člen – Davčne obveznosti
Organizator bo za nagrajence obračunal in plačal morebitno akontacijo dohodnine za prejete nagrade skladno z veljavno zakonodajo. Druge morebitne davčne obveznosti ali kakršne koli druge stroške, vezane na nagrado, nosi nagrajenec sam (stroški prevzema nagrade, morebitnega prevoza ipd.).

7. člen – Informacije in objave
Organizator nagradne igre bo pravila nagradne igre objavil na www.svetzdravja.si.

8. člen – Obdelava osebnih podatkov
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Organizator nagradne igre kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, le-teh ne bo izdal ali odstopil tretji osebi. Nagrajenci izrecno soglašajo, da lahko organizator nagradne igre objavi ime, priimek ter kraj bivanja nagrajenca v javnih občilih, in sicer z namenom javnega obveščanja o rezultatih nagradnega žrebanja. Za objavo navedenih podatkov organizator nagrajencem ni dolžan ničesar plačati.

9. člen – Izključitev iz nagradne igre
Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačno izpolnjenih prijav v nagradno igro.
Če nagrajenec prevzem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali nagrade ne prevzame ali posreduje potrebnih podatkov v roku od prejetega obvestila, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter je organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila.
Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

10. člen – Splošne določbe
Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.
Organizator prav tako ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).
Organizator si pridržuje pravico nagradno igro podaljšati.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletnem mestu www.svetzdravja.si. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil, se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.
V primeru spora med organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Domžale, marec 2019